Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

30 let zkušeností

Od roku 1990 …

Naším posláním je, aby se naši individuální a firemní zákazníci cítili bezpečně, stejně tak dosáhnout
vyšších a vyšších standardů v oblasti zabezpečení osob a majetku. Naši pracovníci dělají, co mohou, aby zajistili,
že všechny výrobky s ochrannou známkou SATEL nabízely vysoký komfort užívání a zlepšili Váš život.

Řízení kvality jakosti

100% testovaných zařízení

Ve firmě SATEL jsou slova KVALITA a INOVACE s velkými písmeny.
A proto jsou zařízení od návrhu, přes prototyp i během výroby,
až po finální produkt jsou důsledně testovány všechny příslušné prvky.

SATEL a AURAEKO

Firma přátelská k životnímu prostředí

Cílem programu je podpora udržitelného rozvoje nápadů,
tedy vedení podniku na bázi environmentálně šetrném způsobu.
Společně s AURAEKO se staráme o zavádění produktů na trh,
které nikdy nebudou hrozbou pro životní prostředí.

SMD

Výroba na světové úrovni

Více než 90% produkce je zařízení je realizována na automatických povrchových osazovacích linek.
Skládá se mimo jiné z nejmodernějších, výkonných, počítačově řízených japonských zařízení dodávaných
firmou JUKI. Díky nim je možné osazovat na desku plošných spojů komponenty
o rozměrech 0,6 x 0,3 mm (nejmenší vyráběné na světě).

Privacy policy

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obecné informace

 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) poskytují informace o tom, v jakém rozsahu, jakým způsobem a pro jaké účely SATEL zpracovává osobní údaje: zákazníků, dodavatelů, jejich zástupců a zaměstnanců, osob účastnících se školení SATEL, využívajících služeb nebo technické podpory SATEL, provádějících opravy, kontaktujících SATEL, účastnících se akcí SATEL, navštěvujících profily SATEL na sociálních sítích, využívajících webové stránky a webové služby SATEL.
 2. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: GDPR).
 3. Správcem osobních údajů je společnost SATEL sp. z o.o. se sídlem na ul. Budowlanych 66 v Gdaňsku (PSČ 80-298), zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Gdańsk-Północ v Gdaňsku, 7. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000178400, číslo NIP: 5840154038, číslo REGON: 19297638000000, se základním kapitálem 1 830 000 PLN (plně splaceným), číslo rejstříku BDO: 000006416, která jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ([email protected], tel. č.: 000006416). 58 320 94 27, tel. 377).
 4. Tyto zásady splňují informační povinnost uvedenou v článcích 13 a 14 GDPR.

II. Práva subjektu údajů

 1. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.
 2. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely oprávněného zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě podání námitky jsou údaje zpracovávány až do doby, kdy je námitce vyhověno.
 3. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování, pokud zpracování souvisí s takovým přímým marketingem.
 4. Pokud jde o zpracování prováděné společností SATEL na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.
 5. Pokud se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polsko), www.uodo.gov.pl.
 6. Jakákoli oznámení nebo žádosti týkající se zpracování osobních údajů lze zasílat pověřenci pro ochranu osobních údajů, kterého jmenovala společnost SATEL, a to e-mailem na adresu [email protected], telefonicky na číslo 58 320 94 27 ext. 377 nebo dopisem na adresu: SATEL sp. z o.o., ul. Budowlanych 66, 80-298 Gdańsk, Polsko, s poznámkou “Pověřenec pro ochranu osobních údajů”. Společnost SATEL neprodleně poskytne informace o přijatých opatřeních.

III. Účel zpracování osobních údajů, právní základ, typ údajů, doba uložení údajů

UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY SE SUBJEKTEM ÚDAJŮ.

Údaje osob, které uzavírají smlouvy se společností SATEL (zadávají objednávky) - zákazníci, dodavatelé.

Účel zpracování:

 • uzavření a plnění smlouvy (právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • plnění zákonných povinností správce podle smlouvy, zejména s ohledem na daňové a účetní povinnosti (právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • za účelem prosazování oprávněného zájmu správce, tj. pro účely dokumentace, uplatnění nebo prokázání nároků nebo obrany proti nárokům souvisejícím se smlouvou (právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely oprávněného zájmu správce - podle oddílu II těchto zásad.

Typ údajů: jméno, příjmení, obchodní název, kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), číslo NIP, číslo REGON a další údaje poskytnuté v souvislosti se smlouvou.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a do doby, než uplyne promlčecí lhůta pro případné nároky a veřejnoprávní závazky (včetně daňových závazků) podle právních předpisů týkajících se smlouvy.

UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY S JINÝM SUBJEKTEM

(např. zaměstnavatelem subjektu údajů).

Osobní údaje dalších osob, které SATELu poskytl dodavatel SATELu v souvislosti s uzavřením nebo plněním smlouvy s dodavatelem (zadáním objednávky), např. osoby zastupující dodavatele, kontaktní osoby.

Účel zpracování:

 • naplnění oprávněného zájmu správce, tj. zajištění komunikace nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a správcem, identifikace osob, které ji uzavírají a plní, uplatnění nebo prokázání nároků nebo obrana proti nárokům vyplývajícím z této smlouvy a pro účely dokumentace (právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR).

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely oprávněného zájmu správce - podle oddílu II těchto zásad.

Typ údajů: jméno a příjmení, kontaktní údaje (služební telefonní číslo, služební e-mailová adresa), funkce nebo služební postavení.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy mezi dodavatelem a správcem a pro účely obrany proti případným nárokům nebo jejich uplatnění, dokud neuplyne promlčecí lhůta pro případné nároky podle zákona týkajícího se této smlouvy.

SERVIS, TECHNICKÁ PODPORA, OPRAVY

Údaje o osobách, které využívají služby nebo technickou podporu poskytovanou společností SATEL, podávají reklamace, provádějí záruční a pozáruční opravy u společnosti SATEL.

Informace o zpracování osobních údajů v případě využívání služby nebo technické podpory prostřednictvím služby SATEL Support Service (suport.satel.pl) jsou k dispozici v Pravidlech služby SATEL Support Service.

Účel zpracování:

 • poskytování servisu a podpory, vyřizování reklamací a provádění záručních a pozáručních oprav,
 • zjištění, uplatnění nebo obrana proti nárokům podle právních předpisů týkajících se služby nebo opravy, tj. oprávněný zájem správce (právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely oprávněného zájmu správce - podle oddílu II těchto zásad.

Typ údajů: jméno, příjmení, funkce, název zastupovaného subjektu, kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), údaje uvedené v žádosti nebo stížnosti.

Údaje budou uchovávány po dobu trvání servisu/technické podpory nebo provedení opravy a pro účely obrany proti případným nárokům nebo jejich uplatnění - až do uplynutí promlčecí lhůty pro případné nároky podle zákona týkajícího se dané opravy.

KONTAKT SE SATELEM

Údaje osob, které se na SATEL obracejí poštou, e-mailem, prostřednictvím kontaktních formulářů, telefonicky atd.

Účel zpracování:

 • kontaktování a komunikace prostřednictvím kontaktních formulářů, e-mailu, telefonu nebo jinak, včetně předkládání nabídek, odpovídání na dotazy a kladení otázek,
 • navazování a udržování vztahů v rámci obchodní činnosti,
 • uplatnění nebo obhajoba případných nároků, tj. oprávněný zájem správce (právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely oprávněného zájmu správce - podle oddílu II těchto zásad.

Typ údajů: jméno, příjmení, funkce, název zastupovaného subjektu, kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), další údaje poskytnuté při kontaktu.

Údaje budou uchovávány po dobu trvání vztahu (nejméně 12 měsíců od posledního kontaktu) a v případě uplatnění nebo obhajoby souvisejících nároků až do uplynutí promlčecí lhůty těchto nároků.

UDÁLOSTI

Údaje o osobách účastnících se akcí pořádaných společností SATEL.

Účel zpracování:

 • organizace a propagace akcí SATEL (např. konferencí, propagačních setkání),
 • kontakt s účastníky v souvislosti s akcí, tj. oprávněný zájem správce (právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely oprávněného zájmu správce - podle oddílu II těchto zásad.

Typ údajů: jméno, příjmení, funkce, název zastupovaného subjektu, kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), další údaje nezbytné pro účast na akci (např. zvolený typ ubytování, individuální přání, typ stravy, datum příjezdu/odjezdu, typ dopravy).

Osobní údaje mohou být předány subjektům, které se společností SATEL spolupracují při realizaci akce, např. spoluorganizátorům akce, subjektům, které účastníkům poskytují ubytování a stravování.

Údaje budou uchovávány po dobu organizace a realizace akce a pro účely obrany proti případným nárokům nebo jejich uplatnění, dokud neuplyne promlčecí lhůta pro případné nároky podle zákona týkajícího se akce.

SOCIÁLNÍ MÉDIA

Osobní údaje návštěvníků, sledujících, odběratelů nebo komentátorů na profilech SATEL v rámci sítí LinkedIn, YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram.

Účel zpracování:

 • marketing značky SATEL, výrobků a služeb,
 • provádění komunikace a propagace v rámci profilu na webu,
 • analýzy a statistiky,
 • komunikace - v případě kontaktování společnosti SATEL prostřednictvím stránek,
 • uplatnění nebo obhajoba případných nároků, tj. oprávněný zájem správce (právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely oprávněného zájmu správce - podle oddílu II těchto zásad.

Typ údajů: uživatelské jméno na webu, jméno a příjmení, přezdívka, obrázek, informace dostupné v profilu/veřejném účtu dané osoby, veškeré informace, které zveřejní, a informace uvedené ve zprávách nebo komentářích, statistické údaje.

Osobní údaje budou společností SATEL zpracovávány až do jejich vymazání (např. vymazání informací ve veřejném profilu osoby) nebo do odstranění profilu společnosti SATEL z příslušné sociální sítě a v souladu s funkcemi příslušných služeb, a v případě uplatnění nebo obhajoby nároků - do jejich promlčení.

Pokud je společnost SATEL požádána o vymazání údajů, bude žádost vyřízena v souladu s funkcemi příslušné stránky.

Údaje mohou být předávány:

 • správci sociálních sítí, na kterých má SATEL své profily/kanály, za podmínek jejich zásad ochrany osobních údajů;
 • osoby, které navštěvují profily/kanály společnosti SATEL na sociálních sítích (např. údaje o osobě, která zveřejní komentář na profilu na sociální síti).

ISprávci uvedených sociálních sítí navíc zpracovávají osobní údaje pro své vlastní účely v souladu se svými předpisy a zásadami ochrany osobních údajů:

LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko -- v případě uživatelů stránek v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko;
https://www.facebook.com/privacy/center

Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko;
https://www.facebook.com/privacy/center
https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

YouTube – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko - v případě uživatelů stránek v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku;
https://policies.google.com/privacy

Vimeo – Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, New York 10001, v případě uživatelů stránek v Evropském hospodářském prostoru: místní zástupce - RA Robert Niedermeier, DATA BUSINESS SERVICES GmbH & CO KG-Germany, Noerdliche Muenchner Str 47, 82031 Gruenwald/Mnichov, Německo;
https://vimeo.com/privacy

Sociální sítě mohou předávat údaje do třetích zemí v souladu se svými zásadami podle ustanovení GDPR.

SATEL má přístup k anonymním statistickým údajům generovaným správci sociálních sítí, které se týkají profilů SATEL a uživatelů, kteří je navštěvují.

SATEL kontroluje údaje společně se správci sociálních sítí pro statistické a analytické účely.

LinkedIn Ireland Unlimited Company - platí pro LinkedIn

Společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company poskytuje společnosti SATEL tzv. statistiku stránek, když uživatel navštíví, sleduje nebo interaguje s profilem (webovou stránkou) společnosti SATEL na síti LinkedIn. Společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company zpracovává mimo jiné údaje, které jí uživatel poskytl, jako je pozice, země, odvětví, seniorita, velikost společnosti a údaje o zaměstnaneckém statusu z profilu uživatele, a také informace o tom, jak uživatel s profilem interaguje, například zda jej sleduje. Společnost LinkedIn Ireland Unlimited zpracovává a uchovává osobní údaje pro účely statistiky webových stránek v souladu s uživatelskou smlouvou a zásadami ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn.

Statistiky webových stránek zpřístupněné společnosti SATEL se skládají ze souhrnných údajů a bez ohledu na status společného správce LinkedIn neposkytuje společnosti SATEL osobní údaje v souvislosti se statistikami webových stránek (profil) ani neumožňuje společnosti SATEL propojit statistiky webových stránek s jednotlivými osobami.

LinkedIn je odpovědný za poskytování statistik webových stránek a plní všechny příslušné povinnosti podle GDPR v souvislosti se zpracováním statistik webových stránek (mimo jiné včetně plnění informačních povinností ve vztahu k uživatelům, zajištění výkonu práv subjektů údajů, zajištění vhodných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti údajů).

Společnost SATEL je odpovědná za splnění všech povinností podle GDPR v souvislosti s používáním statistik webových stránek společností SATEL, tj. má odpovídající právní základ pro zpracování těchto údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a plní informační povinnost s ohledem na účely zpracování, které společnost SATEL sleduje.

Subjekt údajů může svá práva uplatnit v nastavení účtu LinkedIn nebo se obrátit přímo na LinkedIn.

Hlavním dozorovým orgánem pro společné zpracování údajů je irská Komise pro ochranu údajů.

Podrobné informace jsou k dispozici na adrese:
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
https://security.linkedin.com/
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a550358

Meta Platforms Ireland Limited - platí pro Facebook

Společnosti SATEL a Meta Platforms Ireland Limited jsou společnými správci údajů, pokud jde o zpracování údajů pro statistické a reklamní účely. Společná kontrola zahrnuje souhrnnou analýzu údajů pro zobrazení statistik o aktivitě uživatelů na profilu SATEL na Facebooku.

Rozsah odpovědnosti společnosti Meta Platforms Ireland Limited za zpracování údajů pro uvedené účely:

 • právní základ pro zpracování údajů pro účely statistiky webových stránek;
 • zajištění dodržování práv subjektů údajů;
 • hlášení porušení dozorovému úřadu a informování dotčených osob o incidentu;
 • zajištění vhodných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti údajů.

Rozsah odpovědnosti společnosti SATEL za zpracování údajů:

 • existence právního základu pro zpracování údajů pro statistické účely (tj. čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • plnění informačních povinností s ohledem na účely zpracování prováděného společností SATEL.

Společnost Meta Platforms Ireland Limited zpřístupní subjektům údajů hlavní obsah přílohy statistik webových stránek prostřednictvím údajů obsažených ve veřejně dostupných informacích o statistikách webových stránek.

Hlavním dozorovým úřadem pro společné zpracování údajů je irská Komise pro ochranu údajů (bez ohledu na ustanovení čl. 55 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, pokud se použije).

Podrobné informace jsou k dispozici na adrese:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/privacy/explanation

WEBOVÉ STRÁNKY A WEBOVÉ SLUŽBY SATEL

Další informace týkající se zpracování údajů osob využívajících webové stránky a webové služby společnosti SATEL jsou k dispozici v samostatných Zásadách používání souborů cookie.

Informace o zpracování údajů osob, které využívají podpůrnou službu SATEL (support.satel.pl), naleznete také v Provozním řádu podpůrné služby SATEL.

IV. Důsledky odmítnutí poskytnout údaje

 1. V případě smlouvy je poskytnutí údajů smluvním požadavkem nebo podmínkou pro uzavření smlouvy a neposkytnutí těchto údajů brání uzavření nebo plnění smlouvy.
 2. V případě vystavení faktury/účtenky je poskytnutí údajů zákonným požadavkem a tato povinnost vyplývá ze závazných právních předpisů, tj. zákona o dani ze zboží a služeb, zákona o dani z příjmů fyzických osob a účetních předpisů.
 3. V ostatních případech je poskytnutí osobních údajů dobrovolné, ale jejich neposkytnutí zabrání dosažení účelu, pro který jsou údaje zpracovávány. Například poskytnutí osobních údajů pro registraci na akci pořádanou společností SATEL je dobrovolné, ale nezbytné pro účast na akci.
 4. Poskytování údajů v rámci profilů SATEL na sociálních sítích za účelem komunikace a propagace je dobrovolné a probíhá prostřednictvím používání příslušného profilu, např. zveřejňováním reakcí nebo komentářů.

V. Zdroj dat

 1. Údaje může společnosti SATEL poskytnout přímo subjekt údajů, např. osoba, která kontaktuje společnost SATEL, poskytne své údaje nezbytné pro kontakt.
 2. Údaje mohou být společnosti SATEL poskytnuty jiným subjektem, např. v případě přihlášení zaměstnance zaměstnavatelem k účasti na akci pořádané společností SATEL nebo poskytnutí údajů spolupracovníka dodavatele jako kontaktní osoby v souvislosti se smlouvou uzavřenou se společností SATEL.

VI. Příjemci dat

Kromě příjemců uvedených v Zásadách mohou být osobní údaje předány (zpřístupněny):

 • subjekty poskytující služby správci a jeho subdodavatelům (včetně subjektů provozujících IT systémy používané pro provádění činností správce, poskytujících účetní, poštovní, kurýrní, archivační nebo právní služby);
 • orgány, které jsou oprávněny přijímat údaje podle právních předpisů.

VII. Předávání údajů do třetích zemí

V rámci využívání služeb třetích stran společností SATEL, např. pro analytické, statistické a reklamní účely, mohou být osobní údaje předávány do třetích zemí (zemí mimo Evropský hospodářský prostor) na základě standardních smluvních doložek a v případě předání do země, na kterou se vztahuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany, na základě tohoto rozhodnutí. Kopii bezpečnostních informací lze získat u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti SATEL (kontaktní údaje jsou uvedeny v oddíle I těchto zásad).

VIII. Profilování, automatizované rozhodování

Údaje osob, které používají webové stránky společnosti SATEL a stránky společnosti SATEL získané pomocí souborů cookie a jiných podobných technologií, mohou být předmětem profilování a automatizovaného rozhodování za účelem zasílání personalizovaných marketingových sdělení společnosti SATEL. Informace získané pomocí souborů cookie a podobných technologií nejsou kombinovány s jinými údaji o uživatelích a společnost SATEL je nepoužívá k identifikaci uživatelů. Podrobné informace o marketingových nástrojích používaných společností SATEL a možnostech odstoupení od těchto nástrojů jsou k dispozici v Zásadách používání souborů cookie.

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti profilování pro účely přímého marketingu - podle oddílu II těchto zásad.

IX. Závěrečná ustanovení

Společnost SATEL může tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů, zejména v případě změn pravidel nebo rozsahu zpracování osobních údajů, na které se Zásady vztahují, nebo změn platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právo | ochrana osobních údajů | Napište nám | o stránce

Webové stránky Satel.pl používají cookies, aby umožnili uživatelům stránek využít výhody Satel.pl, ale také pro statistické údaje. Dokud nezablokujete pužívání cookies, dáváte tak souhlas s jejich využitím a ukládáním do paměti přístroje, Berte na vědomí, že správu cookies můžete provádět pomocí Vašeho webového prohlížeče. Neupravením oprávnění dáváte tak souhlas pro Satel.pl s jejich používáním. Pro bližší informace se podívejte na Privacy Policy.

Zamknij