Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

30 rokov skúseností

Od roku 1990...

Naším poslaním je zaistenie pocitu bezpečia pre jednotlivých užívateľov ako aj pre inštitúcie,
a taktiež zvýšenie štandardov v oblasti každodennej ochrany ľudí a majetku. Naši zamestnanci vynakladajú
všemožné úsilie, aby produkty značky SATEL zvyšovali komfort každodenného života.

Kontrola kvality

100% testovaných zariadení

Vo firme SATEL sa na KVALITU a INOVÁCIE kladie veľký dôraz.
Preto sú počas každej fázy výroby od projektu, cez prototypy, výrobu, až po finálny produkt,
všetky zariadenia mnohokrát kontrolované a testované.

SMD

Výroba na svetovej úrovni

Viac ako 90% prác spojených s produkciou zariadení sa vykonáva v rámci automatickej
linky povrchovej montáže. Linka okrem iného obsahuje moderné a počítačom ovládané
zariadenia Japonskej firmy JUKI. Vďaka nim sme schopní na plošné dosky ukladať
prvky s rozmermi od 0,6x0,3 mm (najmenšie vyrábané na svete).

Právne informácie 

Internetová stránka www.satel.eu (ďalej „Stránka”) spolu so štruktúrou, grafikou a označeniami, sú duchovným vlastníctvom firmy SATEL sp. z o.o. a podliehajú ochrane na základe poľského a medzinárodného občianskeho a trestného zákonníka, v tom aj autorského zákona a zákona o priemyselnom vlastníctve.

Činnosti nezhodujúce sa s vyššie uvedenými predpismi, alebo narušujúce ochranu autorských práv firmy SATEL sp. z o.o., a zvlášť kopírovanie stránky alebo jej častí, textov, obrázkov a iných grafických prvkov, značiek tovaru umiestnených na Stránke, na akékoľvek účely, v celku alebo v zmenenej forme, v tom aj na iných stránkach WWW, v elektronických publikáciách alebo v materiálnej podobe, dočasným alebo trvalým kopírovaním Stránky, alebo jej častí akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme, prispôsobenie, vykonávanie zmien materiálov alebo častí Stránky, bez písomného súhlasu firmy SATEL sp. z o.o., JE ZAKÁZANÉ A BUDE POSTIHOVANÉ V SÚLADE SO ZÁKONOM.

Užívateľ, ktorý v spojitosti s využívaním Stránky získal technické, organizačné alebo iné vedomosti je si vedomý, že tieto vedomosti môžu byť duševným vlastníctvom firmy SATEL sp. z o.o., ktorý podlieha právnej ochrane a nemôžu byť využívané na iný účel, než na ten, na ktorý boli firmou SATEL sp. z o.o. sprístupnené, a zvlášť nemôžu byť využívané spôsobom narušujúcim právne predpisy alebo právne záujmy firmy SATEL sp. z o.o.

Materiály sprístupnené firmou SATEL sp. z o.o. v rámci Stránky, majú výlučne všeobecne informačný charakter a nemôžu byť použité ako základ na vykonávanie akýchkoľvek činností alebo rozhodnutí, spojených so zabezpečením objektu a majetku. Na tento účel môže byť využitá iba analýza vykonaná zodpovedajúco kvalifikovaným špecialistom (napríklad inštalačným technikom), ktorý zohľadní daný fyzický stav objektu.

Niektoré odkazy na Stránke Vás môžu nasmerovať na materiály alebo stránky tretích osôb, ktoré nie sú kontrolované firmou SATEL sp. z o.o. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za ich použitie, ani neodporúčame žiadne činnosti s nimi, a nenesieme zodpovednosť za rizika s tým spojené. Umiestnenie takýchto odkazov na Stránke neznamená súhlas firmy SATEL sp. z o.o. ani čo sa týka obsahu týchto materiálov, ani čo sa týka tretích osôb spravujúcich takéto materiály.

Firma SATEL sp. z o.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny Stránky, bez nutnosti prechádzajúceho upozornenia.

Informácie umiestnené na Stránke nebudú považované za ponuku uzatvorenia akejkoľvek dohody.


Všetky pripomienky, komentáre a otázky týkajúce sa Stránky je možné zasielať na e-mail: [email protected].

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij